Regulamin konkursu "Młody Film"

 

w ramach 45. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu

Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach

12-22.07.2018 r.

Gala "Młodego Filmu": 18.07.2018 r.

 

§ 1

Idea konkursu

Od odzyskania przez Polskę niepodległości mija w tym roku równo sto lat. Nie jest to rocznica oderwana od rzeczywistości, bo przecież od tamtej pory Polska istnieje, żyjemy w tym kraju na co dzień. Wielu ludzi chętnie wypowiada się w prasie czy telewizji, mówią jak wygląda, bądź jak powinna wyglądać Polska. Ale my chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wygląda Polska widziana Twoimi oczami - czy ma coś wspólnego z wydarzeniami sprzed stu lat? Co sobie w niej cenisz, co widzisz, kiedy rozejrzysz się wokół? Jeśli masz coś do powiedzenia o Polsce - powiedz! To ważne. Odpowiedz o tym za pomocą maksymalnie dwuminutowego filmu, wykonanego w dowolnej technice.

 

§ 2

Organizator konkursu

Organizatorami konkursu są:

Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego,

DK-ART Dariusz Kanclerz.

Współorganizatorami konkursu są:

Harcerskie Kroniki Filmowe

Partnerami konkursu są:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

iZone - Sklep Apple

Sekretariat konkursu mieści się w biurze Chorągwi Kieleckiej ZHP przy ul. Pańskiej 1A w Kielcach.

Kontakt z organizatorami: film@kielecka.zhp.pl

 

§ 3

Cele konkursu

Stworzenie młodzieży przestrzeni do twórczej ekspresji i zdobywania doświadczenia udziału w przedsięwzięciach artystycznych.

Promowanie Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej jako najważniejszego miejsca na młodzieżowej mapie kultury w Polsce.

 

§ 4

Temat konkursu

Temat konkursu brzmi „Moja Polska”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć maksymalnie dwuminutowy film, wykonany w dowolnej technice, nawiązujący do tematu konkursu.

 

§ 5

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

Narodowość i miejsce zamieszkania nie mają znaczenia.

Konkurs ma charakter otwarty.

W konkursie można brać udział zarówno indywidualnie, jak i w większych zespołach; wszystkie filmy zostaną ocenione przez jury w ten sam sposób.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

§ 6

Praca konkursowa

Pracą konkursową jest film o długości nieprzekraczającej 2 minut na zadany temat.

Technika wykonania filmu jest dowolna.

Każdy uczestnik (lub grupa uczestników tworząca film wspólnie) ma prawo przesłać maksymalnie trzy prace konkursowe swojego autorstwa.

Filmy powinny być przysyłane w formacie mp4 lub mov. Filmy niespełniające tych wymagań nie będą brane pod uwagę.

Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.

Prezentowane w pracy treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach konkursowych oraz na umieszczenie go na kanale YouTube Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej i transmisję w Telewizji Polskiej.

 

§ 7

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej mlodyfilm.kielecka.zhp.pl

Za pośrednictwem tej samej aplikacji uczestnicy prześlą w formie elektronicznej swoją pracę konkursową – film.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§ 8

Terminarz konkursu

Rozpoczęcie konkursu: 01 luty 2018 roku.

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 30 czerwca 2018 roku.

Prezentacja prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu: 19 lipca 2018 roku.

 

§ 9

Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatorów.

Wyniki konkursu organizatorzy zobowiązują się umieścić na stronie internetowej 45. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej: www.wiatraczek.pl

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby filmów wyświetlonych podczas przeglądu do dwudziestu, wyłonionych w wyniku preselekcji dokonanej przez jury.

 

§ 10

Jury

W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizatora, współorganizatorów i partnerów konkursu.

 

§ 11

Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie.

Nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie jest kamera GoPro.

Podczas prezentacji nadesłanych filmów zostanie rozlosowana nagroda publiczności.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza przyjęcie zasad i warunków Konkursu określonych w Regulaminie.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora – Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Z datą dokonania zgłoszenia każda osoba staje się uczestnikiem Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o czym poinformuje wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej www.mlodyfilm.kielecka.zhp.pl.